Sesja Rady Powiatu Pińczowskiego – 29 grudnia

Lokalnie

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się sesja Rady Powiatu w Pińczowie w Powiatowym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021-2034. 
 5. Uchwalenie budżetu powiatu na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
 9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Pińczowie za 2019 rok przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 10. Informacja na tematy analizy oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2019 rok przeprowadzonej przez Starostę Pińczowskiego.
 11. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Pińczowie, członków Zarządu Powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2019 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazw oraz przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu pińczowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Staroście Pińczowskiemu zgodnie z właściwością.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Pińczowskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pińczów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu/-/ Ireneusz Gołuszka